Proiecte în curs de implementare pentru perioada 2021-2027

 1. Înființarea unui punct de reîncărcare vehicule electrice în comuna SÂRBENI, județul TELEORMAN
 2. Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Șelaru, județul Dâmbovița, Sârbeni -județul Teleorman și Ștefan cel Mare, județul Argeș

Proiecte finalizate

 1. Înființarea sistemului de alimentare cu apă;
 2. Înființarea sistemului de canalizare ape uzate menajere în toate satele componente ale comunei Sârbeni;
 3. Amenajare cursuri de apă împotriva eroziunii malurilor și de prevenire a inundațiilor;
 4. Reabilitare fântâni comunale;
 5. Modernizare DC 82 KM 13 + 220 , KM 15 + 100 SI K 16 + 160 KM 17 + 050 Comuna Sârbeni, Județul Teleorman ;
 6. Modernizare , reabilitare drumuri comunale – reparații , refacere îmbrăcăminte asfaltică, amenajare șanțuri de scurgere ape pluviale , amenajare trotuare , piste de biciclete ;
 7. Modernizare , reabilitare străzi comunale fundație, îmbrăcăminți , amenajare șanțuri și trotuare , zone verzi: Inițiere proiect modernizare străzi secundare;
 8. Realizarea unor străzi pe trasee noi , pentru deservirea zonelor destinate locuințelor , sau altor funcțiuni;
 9. Reparații, modernizare poduri și podețe peste cursuri de apă , refacere sau construire poduri noi :
 10.  Modernizarea sistemului rutier ( instalare indicatoare , marcare treceri pietoni etc. ) ;
 11.  Amenajare și modernizare stații de așteptare pentru călători ;
 12.  Lucrări de întreținere și igienizare a căilor de acces ;
 13.  Reabilitare teren de fotbal – Sirbeni ;
 14.  Construire si dotare bază sportivă cu teren artificial – teren fotbal , tenis , baschet , handbal ;
 15.  Construirea unui nou sediu pentru Primăria și Consiliul Local – Sirbeni ;
 16.  Reparații , modernizare și reabilitare a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local ;
 17.  Amenajarea și dotarea cu mobilier a unui centru after-school ;
 18.  Amenajarea și dotarea unui centru de zi pentru copii din familiile cu probleme sociale;
 19.  Reabilitarea și modernizarea școlii cu clasele I – VIII din Sârbenii de Jos ;
 20.  Reabilitarea și modernizarea unităților școlare și preșcolare și reamenajare incintă terenuri;
 21.  Schimbarea destinației unităților școlare neutilizate – Sârbeni și Udeni și transformarea lor în cămine culturale pentru tineret sau alte destinații similare;
 22.  Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii;
 23.  Amenajarea și dotarea unui centru social pentru persoane defavorizate în comuna Sârbeni;
 24.  Reparații, modernizare, reabilitare termică, încălzire centrală și amenajare grupuri sanitare în clădiri pentru dispensarul medical;
 25.  Reabilitare, întreținere și promovare a monumentelor istorice locale – obiective cultural religioase;
 26.  Inventarierea monumentelor istorice de importanță națională din comuna Sârbeni în vederea stabilirii stării acestora, riscurilor la care sunt supuse și măsurilor care pot fi întreprinse în vederea salvării și valorificării acestora;
 27.  Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice;
 28.  Sprijinirea investitorilor în dezvoltarea micro fermelor agricole și de creștere a animalelor
 29.  Modernizarea și eficientizarea rețelei de iluminat public în toate satele componente ale comunei Sârbeni prin instalarea de lămpi cu led;
 30.  Asigurarea independentei energetice din surse regenerabile panouri solare la instituțiile publice din comuna Sirbeni;
 31.  Campanii de conștientizare a locuitorilor privind colectarea selectiva a deșeurilor menajere;
 32.  Campanii de informare, promovare și conștientizare a populației și agenților economici în legătura cu utilizarea resurselor de energic regenerabila și utilizarea rațională a energiei neregenerabile;
 33.  Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economici sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă;
 34.  Înființarea perdelelor de protecție și împădurirea terenurilor neproductive, inclusiv a celor dispuse alunecării;
 35.  Reamenajarea zonelor de islaz – împrejmuire etc;
 36.  Achiziționare autograder și alte utilaje agricole;
 37.  Achiziționare vidanje;
 38.  Amenajare piață agro-alimentară, târg ocazional;
 39.  Reactualizare Plan Urbanistic General;
 40.  Întocmire ridicărilor topografice și a planurilor parcelare în sistem Stereo 70;
 41.  Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obținerii finanțării de proiecte în perioada de programare 2014-2020;
 42.  Amenajare capele mortuare și clădiri administrative in parohiile din comuna Sârbeni;
 43.  Extindere cimitire în comuna Sârbeni.
Sari la conținut