I.Prezentarea descriptivă

Comuna Sârbeni este situată în sectorul nord-estic al județului Teleorman, aflată la o distanță de 95 km de Municipiul Alexandria – reședința județului Teleorman și la aproximativ 60 de km de Municipiul București.
Teritoriul comunei Sârbeni este amplasat în partea centrală a Câmpei Române – Câmpia Găvanu – Burdea. Relieful este tabular, neted cu ușoare învăluiri locale, având o înclinare generală de circa 137 m altitudine absolută în zona de nord-vest și de circa 122 m în zona sud-est. Luncile vâlcelelor sunt înguste și discontinue.
Vatra comunei Sârbeni se întinde pe ambele părți ale vâlcelei Jirnov, iar vatra satului Sârbenii de Jos pe partea stângă a acesteia, trecând și pe partea opusă. Vatra satului Udeni este amplasată exclusiv pe partea stângă a vâlcelei Jirnov.
Suprafața comunei Sârbeni este de 3499,5 ha, fiind împărțită astfel: 195 ha teren intravilan și 3304,5 ha teren extravilan (369,5 ha fiind recent câștigate de pe teritoriul județului Dâmbovița, prin hotărâre definitivă).

II.Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul administrativ al Comunei Sârbeni este reprezentat de pârâul Jirnov, care are un debit redus, dar permanent. Pe cursul acestuia sunt construite două lacuri de baraj amplasate la vest de satul Udeni și de Sârbenii de Jos.
Pârâul Jirnov se varsă în zona satului Gratia, în râul Dâmbovnic – unul dintre principalii afluenți ai Neajlovului.
Rețeaua hidrografică subterană este captată prin fântânile săpate pe cuprinsul celor trei vetre sătești la adâncimi cuprinse între 7 și 12 m. În zonele situate mai aproape de fundul văii, pânza de apă freatică este situată la adâncimi mai mici.

Flora Comunei Sârbeni aparține zonei de silvostepă și stepă, la care se adaugă vegetația de luncă, fiind alcătuită din pajiști stepizate și culturi agricole.
Vegetația de stepă cuprinde ierburi ca: spinul vântului, colilia, rogozul, stânjenelul de baltă, limbarița. Întâlnim aici și diferiți arbuști: măceșul și porumbarul.

Fauna Comunei Sârbeni cuprinde animale adaptate la condiții de secetă, animale rozătoare cum ar fi: șoarecele de câmp, hârciogul, popândăul, iepurele și șobolanul de câmp. Fauna locală cuprinde păsări ca: prepelița, vulturul pleșuv de stepă, potârnichea, fazanul, ciocârlia de câmp, barza, eretele alb, coțofana, graurele, botgrosul, privighetoarea mare, dumbrăveanca, pupăza, sitarul și animale carnivore - dihorul și nevăstuica. În zona de deal și de câmpie, reptilele sunt reprezentate prin gușter și diferite specii de șerpi. În ape se regăsesc: crapul, carasul, cleanul.

Învelișul de sol al Comunei Sârbeni aparține limitei sudice a avan fosei carpatice ce se sprijină pe platforma Moesică. Depozitele ce alcătuiesc structura geologică a teritoriului, aparțin neogenului superior și cuaternarului. Neogenul superior nu apare la suprafață și este reprezentat de argile, nisipuri și pietrișuri levantine, peste care se dispun formațiuni pleistocen inferior și mediu reprezentate prin pietrișuri, nisipuri și argile iar la suprafață depozite loessoide.
În Comuna Sârbeni există un zăcământ petrolier aflat momentan în conservare, numit „Grup 12 Sârbeni”.

III.Istoric

Cercetările arheologice desfășurate în zonă, au scos la lumină dovezi ce demonstrează că zona Comunei Sârbeni a fost locuită din cele mai vechi timpuri.
În satul Udeni, în zona numită “La carieră”, în urma săpăturilor arheologice realizate de Gheorghe Bichir, au fost descoperite vestigii arheologice ce datează din neolitic, din perioada de început a epocii bronzului, din secolele III-IV d.h. dar și din epoca medievală - descoperirile arheologice locale includ 26 de morminte creștine, datate cu ajutorul monedelor ce datează din secolele XVI-XVII.
La începutul secolului al XX-lea, comuna rurală Udeni făcea parte din județul Vlașca, fiind formată din satele Sîrbeni-Moșteni și Udeni-Fârcășanca, având o populație de 1.000 de locuitori. Pe teritoriul comunei funcționau două biserici și o școală. Comuna Sârbeni se mai numea și Adunați-Sîrbeni și se afla în județul Vlașca.
În Anuarul SOCEC al României Mari din anii 1925-1926, comuna Udeni era compusă din satul Udeni, cu o populație de 1.055 locuitori. Pe teritoriul comunei funcționa o băcănie, o bancă și două cârciumi. Comuna Sârbeni era alcătuită din satele Adunați-Sîrbeni și Sîrbenii de Jos, având o populație de 1.600 de locuitori. În comună funcționa o bancă populară, trei cârciumi, un fierar și o moară.
În baza Legii nr. 2/1968 privind reorganizarea teritoriului României, comuna Udeni este desființată și trecută sub administrația comunei Sârbeni, alături de satele Sârbeni, Sârbenii de Jos și Udeni.
Prima atestare scrisă a satului Sârbeni sau Sârbi, apare într-un document administrativ -hrisov- datat la 28 august 1619, eliberat de Gavril Movilă. În documentul menționat, întâlnim printre cei 12 martori și două persoane din satul Sârbi – Miha și Lazăr.
Prima atestare scrisă a satului Udeni poartă data de 8 august 1639. În zapisul ce poartă această dată, figurează un anume Dobre din Udeni, în calitate de martor.
În satul Sârbenii de Jos există biserica din lemn, cu hramul Sfântului Nicolae, construită în anul 1778 și renovată în anul 1849.

IV.Componența și structura populației

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația Comunei Sârbeni se ridică la 1.617 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.789 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (96,85%). Pentru 3,15% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,54%). Pentru 3,15% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Populația Comunei Sârbeni pe sexe

Masculin

Feminin

804 persoane

813 persoane

Populația Comunei Sârbeni după etnie

Români

Altele

1566 persoane

51 persoane

Populația Comunei Sârbeni după religie

Ortodoxă

Altele

1561 persoane

56 persoane

V.Rețeaua rutieră

Rețeaua rutieră din Comuna Sârbeni este reprezentată de următoarele:

  • DJ 611 – traversează satele Sârbeni și Sârbenii de Jos, pe direcțiile vest, sud-est către județul Dâmbovița, respectiv comuna Gratia. DJ 611 face legătura cu Autostrada A1 București - Pitești prin intermediul DJ 701, prin comuna Corbii Mari. Are o lungime de circa 12 km.
  • DC 82 – traversează teritoriul administrativ și satul Sârbeni, pe direcția sud către nord spre Vătași, respectiv județul Dâmbovița (Fierbinți). Are o lungime de circa 12,7 km.
  • DC 4 – pornește din DJ 611, în satul Sârbenii de Jos, străbate satul Udeni și reintră în DJ 611 în comuna Gratia. Are o lungime de circa 5,5 km.

Pe teritoriul Comunei Sârbeni, rețeaua de drumuri are o lungime totală de circa 25 km.
Drumurile comunale pietruite de pe raza comunei, însumează un total de circa 8 km.

VI.Principalele funcțiuni economice

Spațiul rural al Comunei Sârbeni este caracterizat ca fiind un spațiu rural cu economie de subzistență.
Activitățile economice s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și resursele locale, economia fiind axată pe cultura plantelor, creșterea animalelor și prestări de servicii.
Condițiile geografice și climatice din zona Comunei Sârbeni, favorizează dezvoltarea agriculturii și creșterii de animale. Pe terenurile comunei se pot cultiva specii ca: grâu, orz, porumb, floarea soarelui, rapiță, leguminoase alimentare, pepeni, legume, plante furajere etc. Creșterea animalelor reprezentă o altă ocupație de bază a populației, favorizată de existența unor suprafețe generoase de pășuni. Activitatea se adresează preponderent creșterii de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări - în ferme private și preponderent în gospodăriile individuale.
Lista agenților economici din Comuna Sârbeni:

Denumire operator economic

SC Bicom SRL

SC Hum Tum Milk Impex SRL

SC Shabu Milk Product Impex SRL

SC Ana Vet SRL

SC New Era Store SRL

SC Zamfi Mar Logistic SRL

SC Agrolineserv Sîrbeni SRL

SC General Construct SRL

SC Gkliatis Constructions &Equiements SRL – punct de lucru Sârbeni

SC SIT Impex SRL

SC Sanacore Best SRL

AF Costache Iulian Trans 2000

AF Florescu Maria

AF Dragomir Ionela

AF Gidea Dorel

AF Necula Neculis

AF Maican Liviu

AF Marchidanu Gogutu

AF Negrilă Tudor

AF Radu Univers

AF Voicu Radina

IF Mehedintu Niculae

ÎI Vecinu Dumitru

II Necula Liviu

ÎI Rizea MM Ion

ÎI Spînu Constantina

PFA Popa M Dănuț

PFA Elena Radu Serv

PF Tolea Maria

Sari la conținut